สื่อการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรม MicrosoftOfficeWord2007
ข้อมูลนี้ทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมMicrosoft Office Word 2007ดียิ่งขึ้น

บทที่ 1 การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

บทที่ 2 การทำงานเกี่ยวกับ Paragragh

บทที่ 3 การสร้างงานด้านกราฟฟิก

บทที่ 4 การสร้างสูตรหรือสมการ

บทที่ 5 การสร้าง Quick Parts

บทที่ 6 การสร้างจดหมายเวียน

บทที่ 7 การจัดการเนื้อหา

บทที่ 8 การจัดการเอกสาร

แบบทดสอบก่อนเรียน          แบบทดสอบหลังเรียน