การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ กยศ ในวันที่ 23 เมษายน 2562