การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ กยศ ในวันที่ 22 เมษายน 2562