กิจกรรมคลินิกคุณธรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562