กิจกรรมคลินิกคุณธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562