กิจกรรมคลินิกคุณธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562