กิจกรรมคลินิกคุณธรรม วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562