คณะกรรมการตรวจ อวท 62 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562