น้อมถวาย อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 ตุลาคม 2559 (พระองค์สวรรคต13 ต.ค.59)