ประชุมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ วันที่ 18 เมษายน 2562