พิธีมอบบ้านพัก ดอนยายหอม 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562