วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น