ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขางานการบัญชี
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
 • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขางานการตลาด
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน

ประเภทวิชาอุคสาหกรรม

 • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
 • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  • สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน