ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาพาณิชยการ
  • สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขางานช่างยนต์
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • สาขางานสถาปัตยกรรม
   โครงสร้างหลักสูตร
   แผนการเรียน