กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับรู้ถึงการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศ เพิ่มเติม