อบรมพัฒนาครูการเรียนการสอน วันที่ 20 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และโรงเรียนช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน โดยมีวิทยากร นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ มาอบรมและชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้อง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องโสต สถาปัตย์