คณะกรรมการตรวจ อวท 62 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการได้เข้ามาตรวจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562