กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562