แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอน

แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอน และบันทึกหลังการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนแผนฯ วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการสอน

แบบฟอร์มใบคำร้องขอจบ ใบอนุมัติจบ และแบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มใบคำร้องขอจบ

แบบฟอร์มใบอนุมัติจบ

และแบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา

Attachments

แบบฟอร์มฝึกงาน และ ฝึกประสบการณ์จริง

แบฟอร์มสำรวจสถานที่ฝึกงาน

แบบฟอร์มสำรวจสถานที่ฝึกประสบการ์ณืจริง

สมุดฝึกงาน และ ฝึกประสบการณ์จริง