พันธกิจ (Mission)

 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
 • ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้งบประมาณการเงินต่าง ๆ ให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้โดยยึดหลักความพอเพียงและเพียงพออย่างคุ้มค่า
 • ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในงานอาชีพและสร้างความร่วมมือกับชุมชน  สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์

 • ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดี มีคุณธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
 • ครูและบุคลากร มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีและมีความคุ้มค่า
 • การแสดงความร่วมมือต่อสถานประกอบการ ชุมชน  และสังคม

กลยุทธ์การพัฒนา

 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 • พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • พัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 • พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการให้บริการวิชาการ วิชาชีพในงานอาชีพ  ชุมชนและสถานประกอบการ

จุดเน้น     การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานงานอาชีพ
จุดเด่น    ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
 • การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกลุ่มอย่างเสมอภาค
 • การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
 • การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและบริการทางวิชาการเพี่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
 • การเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเชียน
 • การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ

 • ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
 • พัฒนาครูและองค์กร
 • เน้นสอนระบบทวิภาคี
 • นำสิ่งดีดีสู่สังคม
 • เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
 • สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
 • พัฒนาโดยใช้(นวัตกรรมเทคโนโลยี
 • ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
 • เน้นทำงานประสานชุมชน
 • เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์)

 • พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
 • ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพและ เสมอภาค
 • พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานหลักวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

 • แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 • แผนงานพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • แผนงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • แผนงานพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 • แผนงานสร้างความร่วมมือและให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสถานประกอบการและองค์ภายนอก