วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐาน การศึกษา นำพาสู่อาชีพ

อัตลักษณ์

ทักษะดี มีความรู้ สู่อาชีพ

เอกลักษณ์

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ

ปณิธาน

สร้างคนดี มีความรู้ สู่งานอาชีพ