นายชโนทัย เหงี่ยมสง่า
ผู้รับใบอนุญาต

นายอภินันท์ เหงี่ยมสง่า
ผู้จัดการ

นางณัฐสิทธา ปิ่นหอม
ที่ปรึกษา

นางนวรัตน์ สิริล้อสกุลเพชร
ผู้อำนวยการ

นางจุไรรัตน์ ชำนาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางยุพิน รัตนกุลดิลก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากร

นายภาณุพงษ์ จันระมาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจุไรรัตน์ ชำนาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววรรณทิพย์ พานแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ สาขาวิชาการตลาด

นางอนงค์นาถ ทองโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นายชนะ เชี่ยวเชิงสันติ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายภาณุพงษ์ จันระมาด
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล

นายอัมพันธ์ ทองโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาไฟ้ากำลัง

นางหนึ่งฤทัย อ่วมเรืองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
๑.นางนวรัตน์สิริล้อสกุลเพชร
๒.นางยุพินรัตนกุลดิลก
๓.นางอุทัยวรรณลิขิตผลิน
๔.นางองค์นาถทองโชติ
๕.นางสาวฉัตรธิชาไฮ้นุกูล
๑.นายอานนท์สรณะพิบูลย์
๒.นายมานะจันระมาด
๓.นายภาสกรวสุสวัสดิ์กุล
๔.นางบุญศิริจิตมั่น
๑.นางวัลลาภรณ์มณีรัตน์
๒.นายรังสิตพวงทิพย์
๓.นายธวัชชัยสมบูรณ์พันธ์
๔.นางจิตรลดาอัคคะวณิชชา
๕.นายจักรพันธ์ลือสัตย์

สาขาวิชาบัญชี

๑.นางยุพินรัตนกุลดิลก
๒.นางอนงค์นาถทองโชติ
๓.นางสาวฉัตรธิชาไฮ้นุกูล
๔.นางบุญศิริจิตมั่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

๑.นายชนะเชี่ยวเชิงสันติ
๒.นายธวัชชัยสมบูรณ์พันธ์
๓.นางสาวจิราพรหินวัน
๔.นายจักรพันธ์ลือสัตย์

สาขาวิชาการตลาด

๑.นางสาวนภนัยบุญหยาด

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

๑.นายอัมพันธ์ทองโชติ
๒.นายมานะจันระมาด
๓.นายสุขุมปู่สีทา
๔.นายสุทธิศักดิ์อินพาเพียร
๕.นายสนธยาอิ่มนรัญ

สาขาวิชาเครื่องกล

๑.นายฉัตชัยเกิดศรีเพ็ง
๒.นายนิราศเพ็ชรหยอย
๓.นายประโยชน์คำกก
๔.นายชัชวาลเรืองเดช

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

๑.นางหนึ่งฤทัยอ่วมเรืองศรี
๒.นางรัชยาศรีหรั่งไพโรจน์
๓.นายชาญชัยโชติชูทรัพย์

สาขาวิชาการจัดการ

๑.นางสาววรรณทิพย์พานแก้ว
๒.นางอุทัยวรรณลิขิตผลิน
๓.นายภาสกรวสุสวัสดิ์กุล

สาขาวิชาสามัญ

๑.นางจิตรลดาอัคคะวณิชชา
๒.นางปราดาศรีสวัสดิ์
๓.นางอารัตน์เรืองรังษี
๔.นายแหลมเพ็ญภักดิ์
๕.นายชาติชายคลังนาค
๑.นายธนพลคงเปรม
๒.นางสาวนภนัยบุญหยาด
๓.นายธวัชชัยสมบูรณ์พันธ์
๔.นางสาวเมลินดาเหงี่ยมสง่า
๕.นางสาวกชพรเหงี่ยมสง่า
๖.นายวันชัยประเสริฐสม
๗.นายสุทธิศักดิ์อินพาเพียร
๘.นายจรูญศักดิ์ลิขิตผลิน
๙.นายมงคลแปลงกาย
๑๐.นายรังสิตพวงทิพย์
๑๑.นายวรวีร์คงเปรม
๑๒.นายทวีศักดิ์กำทรัพย์