พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ห้องกิ่งดาว ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม